MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Een onsje meer voor Midden-Delfland!

14 november 2022. De Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) Midden-Delfland zet de volgende stap om Midden-Delfland door te ontwikkelen tot een groenblauwe oase met ruimte voor landbouw, natuur en recreatie. Aan deze tafel werken overheden, maatschappelijke organisaties en boeren hieraan samen.

Tijdens de Dag van het Landschap op vrijdag 11 november werd de stand van zaken belicht en de halfwegevaluatie besproken die oproept om de ruimtelijke kwaliteit beter te borgen en de verbinding met de stedelijke omgeving te versterken. Ook het uitvoeringsprogramma kreeg aandacht. De komende jaren wordt hier concreet invulling aan gegeven.

Halfwegevaluatie: ‘Mag het een onsje meer zijn’

In het Halfwegadvies concludeert Harm Veenenbos, die eerder als provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit ook bij de aanwijzing van Midden-Delfland als Bijzonder Provinciaal Landschap had geadviseerd, dat deze aanwijzing partijen heeft aangemoedigd om zich steviger in te zetten voor dit gebied. De opdracht om de ruimtelijke kwaliteit beter te borgen en de aansluiting op de stedelijke omgeving te versterken is de afgelopen jaren niet goed van de grond gekomen. Hij adviseert daarom de komende jaren de ontwikkeling van dit Bijzonder Provinciaal Landschap inhoudelijk meer focus te geven, te versnellen en slagvaardiger te worden. Zowel de Landschapstafel als de provincie delen de conclusies en aanbevelingen uit dit advies dat verder pleit voor meer menskracht en middelen en betere verankering in beleid.
Marja van Bijsterveldt, voorzitter Landschapstafel: “We moeten aan de slag met de aanbevelingen. Midden-Delfland is een prachtig eeuwenoud polderlandschap, met bijzondere boeren, natuur en historie. Waar mensen kunnen wandelen, fietsen, varen en hopelijk deze winter ook weer schaatsen. Onze kostbare binnentuin waar de 2,3 miljoen mensen in onze regio van kunnen genieten!”

Dag van het landschap - 11 november 2022
Overzicht van de zaal in het Provinciehuis van Zuid-Holland. Foto Henk Groenendaal.

Uitvoeringsprogramma: rust en genieten in een beleefbaar, natuurrijk en vitaal agrarisch landschap

Het uitvoeringsprogramma schetst hoe partijen de kwaliteiten van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland beter willen beschermen en versterken. De nadruk ligt hierbij op kringlooplandbouw met de koe en de grutto in de wei en met unieke natuur waarin de otter zich thuis voelt. En op een recreatief landschap waar mensen uit de stad, jong en oud, graag naar toe trekken om te wandelen, fietsen, spelen of simpelweg te verblijven om te genieten van de rust en ruimte. Voorbeelden uit het uitvoeringsprogramma zijn: een fiets- en ecoduct over de A13, een aanvalsplan voor de grutto, het maken van speelbossen in de recreatiegebieden en het oprichten van een eigen zuivelfabriek zodat stedelingen hun melk en kaas rechtstreeks van de boer kunnen kopen.

Gedeputeerde Meindert Stolk, Land- en tuinbouw: “De landbouw heeft meerdere betekenissen in een landelijk gebied, zowel als producent van voedsel, beheerder van aantrekkelijk landschap als sociaal-economisch. Het is fijn om te zien dat er een goede samenwerking is tussen boeren, overheden en maatschappelijke organisaties in de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. Dit helpt ons als provincie om te komen tot een gebiedsaanpak in het kader van het nationaal Programma Landelijk Gebied gericht op het versterken van natuur, waterkwaliteit en tegengaan van bodemdaling. Daarbij wordt ook breder gekeken naar de kwaliteit van de leefomgeving.”

Dag van het landschap - 11 november 2022
Anne Koning (gedeputeerde), Meindert Stolk (gedeputeerde), Marja van Bijsterveldt (voorzitter Landschapstafel) en Koos Karssen (voorzitter Midden-Delfland Vereniging). Foto Henk Groenendaal

De leden van de Landschapstafel BPL Midden-Delfland

Naast de gemeente Midden-Delfland maken ook de recreatie-, natuur- en landschapsgebieden van de gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Delft, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Westland onderdeel uit van dit Bijzonder Provinciaal Landschap. Al deze gemeenten maken deel uit van de Landschapstafel, samen met de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland, LTO Noord Delflands Groen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Zuid-Hollands Landschap en de Midden-Delfland Vereniging.

De Dag van het Landschap is georganiseerd door de Midden-Delfland Vereniging (MDV), daarbij ondersteund door de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland en de provincie Zuid-Holland. MDV-voorzitter Koos Karssen toonde zich blij met de hoge opkomst en kijkt terug op een geslaagde middag, mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers. ‘’Ik ben hen veel dank verschuldigd.’’

Bron: Gezamenlijk persbericht Midden-Delfland Vereniging, de provincie Zuid-Holland en de Landschapstafel BPL Midden-Delfland 14 november 2022.


Bijzonder Midden-Delfland in het spotlicht - 11 november 2022

4 november 2022. Midden-Delfland is met recht een Bijzonder Provinciaal Landschap. Bijzonder vanwege de open ruimte tussen de steden, met veeteelt, natuur en water. En met volop recreatieve mogelijkheden voor de 2,3 miljoen inwoners van het omliggende stedelijke gebied. Er is al veel bereikt maar er zijn zeker ook aandachtspunten.

Wie wil weten hoe dit bijzonder Midden-Delfland ervoor staat en hoe het gebied te behouden en te versterken, is welkom op de Dag van het Landschap op vrijdag 11 november. De middagbijeenkomst wordt georganiseerd door de Midden-Delfland Vereniging (MDV), samen met de provincie en de Landschapstafel BPL Midden-Delfland. Locatie is het provinciehuis in Den Haag (Zuid-Hollandlaan 1).

‘We willen graag onze doelen en wensen voor het gebied over het voetlicht brengen’, aldus MDV-voorzitter Koos Karssen.

Dag van het landschap - 11 november 2022
Koeien in de Zouteveense Polder met de stad Delft op de achtergrond.

Gastspreker

Oud-minister van Landbouw Cees Veerman is gastspreker. Vogelkenner Michel Kuipers geeft een presentatie. Landschapsarchitect Harm Veenenbosch vertelt iets over zijn rapport over Bijzonder Midden-Delfland, getiteld ‘Mag het een onsje meer zijn?’ Hij bepleit hierin extra inspanningen om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en gewenste ontwikkelingen te bevorderen. Afsluitend is er een paneldiscussie onder leiding van Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft.

Programma

Na de gratis inlooplunch begint het middagprogramma om 13:30 uur met de opening Meindert Stolk, gedeputeerde Zuid-Holland. Hierna volgen enkele sprekers over diverse aspecten van Midden-Delfland en de middag wordt besloten met een paneldiscussie o.l.v. Marja van Bijsterveldt, burgemeester Delft en voorzitter Landschapstafel BPL Midden-Delfland. Het volledige programma is te vinden in dit document (PDF).

Dag van het landschap - 11 november 2022
De Vlietlanden is een waardevol natuurgebied.

Landschapstafel

Bij de Landschapstafel BPL Midden-Delfland zijn aangesloten: de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Delft, Rotterdam, Midden-Delfland, Schiedam, Maassluis, Vlaardingen, Westland, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, LTO Noord Delflands Groen, Hoogheemraadschap van Delfland, Staatsbosbeheer, het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en de Midden-Delfland Vereniging.

Praktische informatie

De bijeenkomst, die start met een inlooplunch, is vrij toegankelijk na aanmelding. Aanmelden kan bij Lisa@middendelflandvereniging.nl. Meer info: www.middendelflandvereniging.nl.

De Dag van het Landschap is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Fonds 1818 en Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Bron: Persbericht Midden-Delfland Vereniging 4 november 2022.

14 november 2022